VAHŞİ HAYVAN

VAHŞİ HAYVAN

Vahşi-hayvanlar, toplandığı zaman, (Tekvir/5)