HZ. MUSA (A.S.)

HZ. MUSA (A.S.)

Hani Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Ama sonra siz onun arkasından buzağıyı (tanrı) edinmiş ve (böylece) zalimler olmuştunuz. (Bakara/51)

Bundan sonra (artık) şükredesiniz diye sizi bağışladık. (Bakara/52)

Ve hidayete eresiniz diye Musa’ya Kitab’ı ve Furkan’ı verdik. (Bakara/53)

Hani Musa kavmine: “Ey kavmim gerçekten siz buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize zulmettiniz. Hemen kusursuzca yaratan (gerçek ilah)ınıza tevbe edip nefislerinizi öldürün: bu yaratıcınız Katında sizin için daha hayırlıdır” demişti. Bunun üzerine (Allah) tevbelerinizi kabul etti. Şüphesiz O tevbeleri kabul edendir esirgeyendir. (Bakara/54)

Ve demiştiniz ki: “Ey Musa biz Allah’ı apaçık görünceye kadar sana inanmayız.” Bunun üzerine yıldırım sizi (kendinizden) almıştı. Ve siz bakıp duruyordunuz. (Bakara/55)

Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzden sonra dirilttik. (Bakara/56)

Bulutları üzerinize gölge kıldık ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiklerimizin temizinden yiyin (dedik). Onlar Bize zulmetmediler ancak kendi nefislerine zulmettiler. (Bakara/57)

Ve hatırlayın demiştik ki: “Şu şehre girin ve orada istediğiniz yerde bol bol yiyin yalnızca secde ederek kapısından girerken ‘dileğimiz bağışlanmadır’ deyin; (biz de) hatalarınızı bağışlayalım; iyilik yapanların (ecirlerini) arttıracağız.” (Bakara/58)

Ama zulmedenler kendilerine söylenen sözü bir başkasıyla değiştirdiler. Biz de o zalimlerin yaptıkları bozgunculuğa karşılık üzerlerine gökten iğrenç bir azab indirdik. (Bakara/59)

(Yine) Hatırlayın; Musa kavmi için su aramıştı o zaman Biz ona: “Asanı taşa vur” demiştik de ondan oniki pınar fışkırmıştı böylece herkes içeceği yeri bilmişti. Allah’ın verdiği rızıktan yiyin için ve yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparak karışıklık çıkarmayın. (Bakara/60)

Siz (ise şöyle) demiştiniz: “Ey Musa biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız Rabbine yalvar da bize yerin bitirdiklerinden bakla acur sarmısak mercimek ve soğan çıkarsın.” (O zaman Musa:) “Hayırlı olanı şu değersiz şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? (Öyleyse) Mısır’a inin çünkü (orada) kendiniz için istediğiniz vardır” demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk (damgası) vuruldu ve Allah’tan bir gazaba uğradılar. Bu kuşkusuz Allah’ın ayetlerini tanımazlıkları ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. (Yine) bu isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendi. (Bakara/61)

Sizden misak almış ve Tur’u üstünüze yükseltmiştik (ve demiştik ki:) “Size verdiğimize sımsıkı yapışın ve onda olanı (hükümleri sürekli) hatırlayın ki sakınasınız.” (Bakara/63)

Siz ise bundan sonra da yüz çevirdiniz. Eğer Allah’ın üzerinizdeki fazlı (lütuf ve ihsanı) ve rahmeti olmasaydı siz gerçekten hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. (Bakara/64)

Hani Musa kavmine: “Allah muhakkak sizin bir sığır kesmenizi emrediyor” demişti. “Bizi alaya mı alıyorsun?” dediler. (Musa) “Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım” dedi. (Bakara/67)

“Rabbine adımıza yalvar da bize niteliklerini açıklasın” dediler. (Musa Rabbine yalvardıktan sonra) “Şüphesiz Allah diyor ki: O ne pek geçkin ne de pek genç ikisi arası dinç(likte bir sığır olmalı)dır. Artık emrolunduğunuz şeyi yerine getirin” dedi. (Bakara/68)

(Bu sefer) dediler ki: “Rabbine adımıza yalvar da bize rengini bildirsin.” O: “(Rabbim) diyor ki: O bakanların içini ferahlatan sarı bir inektir” dedi. (Bakara/69)

(Onlar yine:) “Rabbine adımıza yalvar da bize onun niteliklerini açıklasın. Çünkü bize göre sığırlar birbirine benzer. İnşaAllah (Allah dilerse) biz doğruyu buluruz” dediler. (Bakara/70)

(Bunun üzerine Musa “Rabbim) diyor ki: O yeri sürmek ve ekini sulamak için boyunduruğa alınmayan salma ve alacası olmayan bir inektir” dedi. (O zaman): “Şimdi gerçeği getirdin” dediler. Böylece ineği kestiler; ama neredeyse (bunu) yapmayacaklardı. (Bakara/71)

Andolsun Biz Musa’ya kitabı verdik ve ardından peşpeşe elçiler gönderdik. Meryem oğlu İsa’ya da apaçık belgeler verdik ve onu Ruhu’l-Kudüs’le teyid ettik. Demek size ne zaman bir elçi nefsinizin hoşlanmayacağı bir şeyle gelse büyüklük taslayarak bir kısmınız onu yalanlayacak bir kısmınız da onu öldürecek misiniz? (Bakara/87)

Dediler ki: “Bizim kalplerimiz örtülüdür.” Hayır; Allah inkârlarından dolayı onları lanetlemiştir. Bundan dolayı pek azı iman eder. (Bakara/88)

Andolsun Musa size apaçık belgelerle geldi. Sonra siz onun arkasından buzağıyı (tanrı) edindiniz. İşte siz (böyle) zalimlersiniz. (Bakara/92)

Hani sizden misak almış ve Tur’u üstünüze yükseltmiştik (ve): “Size verdiğimize (Kitaba) sımsıkı sarılın ve dinleyin” (demiştik). Demişlerdi ki: “Dinledik ve baş kaldırdık.” İnkârları yüzünden buzağı (tutkusu) kalplerine sindirilmişti. De ki: “İnanıyorsanız inancınız size ne kötü şey emrediyor?” (Bakara/93)

Yoksa daha önce Musa’nın sorguya çekildiği gibi siz de Resulünüzü sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı inkâr ile değişirse artık o dümdüz yoldan sapmış olur. (Bakara/108)

Deyin ki: “Biz Allah’a; bize indirilene İbrahim İsmail İshak Yakub ve torunlarına indirilene Musa ve İsa’ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırdetmeyiz ve biz O’na teslim olmuşlarız.” (Bakara/136)

Musa’dan sonra İsrailoğullarının önde gelenlerini görmedin mi? Hani peygamberlerinden birine: “Bize bir melik gönder de Allah yolunda savaşalım” demişlerdi O: “Ya üzerinize savaş yazıldığı halde savaşmayacak olursanız?” demişti. “Bize ne oluyor ki Allah yolunda savaşmayalım? Ki biz yurdumuzdan çıkarıldık ve çocuklarımızdan (uzaklaştırıldık.)” demişlerdi. Ama onlara savaş yazıldığı (öngörüldüğü) zaman az bir kısmı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilir. (Bakara/246)

Kitap Ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Musa’dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi. Demişlerdi ki: “Bize Allah’ı açıkça göster.” Böylece zulümlerinden dolayı onlara yıldırım çarpmıştı. Ardından kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra buzağıyı (ilah) edinmişlerdi. Yine bundan dolayı onları affettik ve Musa’ya apaçık olan ispatlayıcı bir delil verdik. (Nisa/153)

Ve gerçekten sana daha önceden hikayelerini anlattığımız elçilere anlatmadığımız elçilere (vahyettik). Allah Musa ile de konuştu. (Nisa/164)

Hani Musa kavmine (şöyle) demişti: “Ey kavmim Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın; içinizden peygamberler çıkardı sizden yöneticiler kıldı ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi.” (Maide/20)

“Ey kavmim Allah’ın sizin için yazdığı (girmenizi emrettiği) kutsal yere girin ve gerisin geri arkanıza dönmeyin; yoksa kayba uğrayanlar olarak çevrilirsiniz.” (Maide/21)

Dediler ki: “Ey Musa orda zorba bir kavim vardır onlar çıkmadıkları sürece biz oraya kesinlikle girmeyiz. Şayet ordan çıkarlarsa biz de muhakkak gireriz. (Maide/22)

Korkanlar arasında olup da Allah’ın kendilerine nimet verdiği iki kişi: “Onların üzerine kapıdan girin. Girerseniz şüphesiz sizler galibsiniz. Eğer mü’minlerdenseniz yalnızca Allah’a tevekkül edin.” dedi. (Maide/23)

Dediler ki: “Ey Musa biz onlar durduğu sürece hiçbir zaman oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin git ikiniz savaşın. Biz burda duracağız.” (Maide/24)

(Musa:) “Rabbim gerçekten kendimden ve kardeşimden başkasına malik olamıyorum. Öyleyse bizimle fasıklar topluluğunun arasını Sen ayır.” dedi. (Maide/25)

(Allah) Dedi: “Artık orası kendilerine kırk yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde ‘şaşkınca dönüp duracaklar.’ Sen de o fasıklar topluluğuna üzülme.” (Maide/26)

Ve ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik hepsini hidayete eriştirdik; bundan önce de Nuh’u ve onun soyundan Davud’u Süleyman’ı Eyyub’u Yusuf’u Musa’yı ve Harun’u hidayete ulaştırdık. Biz iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz. (En’am/ 84)

Onlar: “Allah, beşere hiçbir şey indirmemiştir” demekle Allah’ı kadrinin hakkını vererek takdir edemediler. De ki: “Musa’nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği ve sizin de (parça parça) kâğıtlar üzerinde yazılı kılıp (bir kısmını) açıkladığınız ve çoğunu gözardı ettiğiniz kitabı kim indirdi? Sizin ve atalarınızın bilmediği şeyler size öğretilmiştir.” De ki: “Allah.” Sonra Onları bırak içine ‘daldıkları saçma uğraşılarında’ oyalanıp-dursunlar. (En’am/91)

Sonra Biz Musa’ya iyilik yapanların üzerinde (nimetimizi) tamamlamak herşeyi ayrı ayrı açıklamak ve bir hidayet ve rahmet olarak Kitabı verdik. Umulur ki, Rablerine kavuşacaklarına inanırlar. (En’am/154)

Sonra bunların (peygamberlerin) ardından Musa’yı ayetlerimizle Firavun’a ve önde gelen çevresine gönderdik; onlar ona (ayetlerimize) haksızlık ettiler. İşte bozgunculuk çıkaranların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. (Araf/103)

Musa dedi ki: “Ey Firavun gerçekten ben alemlerin Rabbinden (gönderilme) bir elçiyim.” (Araf/104)

“Benim üzerimdeki yükümlülük Allah’a karşı ancak gerçeği söylemektir. Rabbinizden size apaçık bir belge ile geldim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder.” (Araf/105)

(Firavun) Dedi ki: “Eğer gerçekten bir ayet getirmişsen ve doğru sözlülerden isen bu durumda onu getir (bakalım).” (Araf/106)

Böylelikle (Musa) asasını fırlatınca anında apaçık bir ejderha oluverdi. (Araf/107)

Firavun kavminin önde gelenleri dediler ki: “Bu gerçekten bilgin bir büyücüdür.”; (Araf/109)

“Sizi topraklarınızdan sürüp-çıkarmak istiyor. Bu durumda ne buyuruyorsunuz?” (Araf/110)

Dediler ki: “Onu ve kardeşini şimdilik bekletiver (vereceğin cezayı ertele) şehirlere de toplayıcılar yolla”; (Araf/111)

“Bütün bilgin büyücüleri sana getirsinler.” (Araf/112)

Sihirbazlar Firavun’a gelip dediler ki: “Eğer biz galip olursak herhalde bize bir karşılık (armağan) var değil mi?” (Araf/113)

“Evet” dedi. “(O zaman) Siz en yakın(larım) kılınanlardan olacaksınız.” (Araf/114)

Dediler ki: “Ey Musa (ilkin) sen mi atmak istersin yoksa biz mi atalım?” (Araf/115)

(Musa:) “Siz atın” dedi. (Asalarını) atıverince insanların gözlerini büyüleyiverdiler onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiş oldular. (Araf/116)

Biz de Musa’ya: “Asanı fırlatıver” diye vahyettik. (O da fırlatıverince) bir de baktılar ki o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutuyor. (Araf/117)

Böylece hak yerini buldu onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı. (Araf/118)

Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf/119)

Ve sihirbazlar secdeye kapandılar. (Araf/120)

“Alemlerin Rabbine iman ettik” dediler. (Araf/121)

“Musa’nın ve Harun’un Rabbine…” (Araf/122)

Firavun: “Ben size izin vermeden önce O’na iman ettiniz öyle mi? Mutlaka bu halkı burdan sürüp-çıkarmak amacıyla şehirde planladığınız bir tuzaktır. Öyleyse siz (buna karşılık ne yapacağımı) bileceksiniz.” (Araf/123)

“Muhakkak ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi idam edeceğim.” (Araf/124)

(Onlar da:) “Biz de şüphesiz Rabbimize döneceğiz” dediler. (Araf/125)

Oysa sen yalnızca bize geldiğinde Rabbimizin ayetlerine inanmamızdan başka bir nedenle bizden intikam almıyorsun. “Rabbimiz üstümüze sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür.” (Araf/126)

Firavun kavminin önde gelenleri dediler ki: “Musa ve kavmini bu toprakta (Mısır’da) bozgunculuk çıkarmaları seni ve ilahlarını terketmeleri için mi (serbest) bırakacaksın?” (Firavun) Dedi ki: “Erkek çocuklarını öldüreceğiz ve kadınlarını sağ bırakacağız. Hiç şüphesiz biz onlara karşı kahir bir üstünlüğe sahibiz.” (Araf/127)

Musa kavmine: “Allah’tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu ki arz Allah’ındır; ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. En güzel sonuç muttakiler içindir.” dedi. (Araf/128)

Dediler ki: “Sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da eziyete uğratıldık.” (Musa:) “Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler (egemenler) kılacak böylece nasıl davranacağınızı gözleyecek” dedi. (Araf/129)

Andolsun Biz de Firavun aile (çevre)sini belki öğüt alıp düşünürler diye yıllar yılı kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık. (Araf/130)

Onlara bir iyilik geldiği zaman “Bu bizim için” dediler; onlara bir kötülük isabet ettiğinde (bunu da) Musa ve beraberindekilerin bir uğursuzluğu olarak yorumlarlardı. Haberiniz olsun Allah Katında asıl uğursuz olanlar kendileridir; ama onların çoğu bilmezler. (Araf/131)

Onlar: “Bizi büyülemek için mucize (ayet) olarak her ne getirirsen getir yine de biz sana inanacak değiliz” dediler. (Araf/132)

Bunun üzerine Biz de ayrı ayrı mucizeler (ayetler) olarak üzerlerine tufan çekirge buğday güvesi kurbağa ve kan musallat kıldık. Yine büyüklük tasladılar ve suçlu-günahkar bir kavim oldular. (Araf/133)

Başlarına iğrenç bir azab çökünce dediler ki: “Ey Musa, Rabbine -sana verdiği ahid adına- bizim için dua et. Eğer bu iğrenç azabı üzerimizden çekip-giderirsen andolsun sana iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle göndereceğiz.” (Araf/134)

Ne zaman ki onların erişebilecekleri bir süreye kadar o iğrenç azabı çekip-giderdik onlar yine andlarını bozdular. (Araf/135)

Biz de onlardan intikam aldık ve ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan habersizmişler (gibi) olmaları nedeniyle onları suda boğduk. (Araf/136)

Kendisine bereketler kıldığımız yerin doğusuna da batısına da o hor kılınıp-zayıf bırakılanları (müstaz’afları) mirasçılar kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına olan o güzel sözü (vaadi) sabretmeleri dolayısıyla tamamlandı (yerine geldi). Firavun ve kavminin yapmakta oldukları ve yükselttiklerini (köşklerini saraylarını) da yerle bir ettik. (Araf/137)

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Putları önünde bel büküp eğilmekte olan bir topluluğa rastladılar. Musa’ya dediler ki: “Ey Musa, onların ilahları (var; onların ki) gibi sen de bize bir ilah yap.” O: “siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz” dedi. (Araf/138)

Onların içinde bulundukları şey (din) mahvolucudur ve yapmakta oldukları şeyler (ibadetler) de geçersizdir. (Araf/139)

O sizi alemlere üstün kılmışken ben size Allah’tan başka bir ilah mı arayacağım? (Araf/140)

Hani size dayanılmaz işkenceler yapan kadınlarınızı sağ bırakıp erkek çocuklarınızı öldüren Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bunda Rabbinizden sizin için büyük bir imtihan vardı. (Araf/141)

Musa ile otuz gece için sözleştik ve ona bir on daha ekledik. Böylece Rabbinin belirlediği süre kırk geceye tamamlandı. Musa kardeşi Harun’a “Kavmimde benim yerime geç ıslah et ve bozguncuların yolunu tutma” dedi. (Araf/142)

Musa tayin edilen sürede gelince ve Rabbi O’nunla konuşunca: “Rabbim bana göster Seni göreyim” dedi. (Allah:) “Beni asla göremezsin ama şu dağa bak; eğer o yerinde karar kılabilirse sen de beni göreceksin.” Rabbi dağa tecelli edince onu param parça etti. Musa bayılarak yere düştü. Kendine geldiğinde: “Sen ne yücesin (Rabbim). Sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim” dedi. (Araf/143)

(Allah:) “Ey Musa” dedi. “Sana verdiğim risaletimle ve seninle konuşmamla seni insanlar üzerinde seçkin kıldım. Sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol.” (Araf/144)

Biz, ona Levhalar’da herşeyden bir öğüt ve herşeyin yeterli bir açıklamasını yazdık. (Ve:) “Şimdi bunlara sıkıca sarıl ve kavmine de emret ki en güzeliyle sarılsınlar. Size fasıkların yurdunu pek yakında göstereceğim” (dedik). (Araf/145)

(Tura gitmesinin) Ardından Musa’nın kavmi süs eşyalarından böğürmesi olan bir buzağı heykelini (tapılacak ilah) edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onları bir yola da yöneltip-iletmediğini (hidayete erdirmediğini) görmediler mi? Onu (tanrı) edindiler de zulmedenler oldular. (Araf/148)

Ne zaman ki (yaptıklarından dolayı pişmanlık duyup başları) elleri arasına düşürüldü ve kendilerinin gerçekten şaşırıp-saptıklarını görünce: “Eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa kesin olarak hüsrana uğrayanlardan olacağız” dediler. (Araf/149)

Musa, kavmine oldukça kızgın üzgün olarak döndüğünde onlara: “Beni arkamdan ne kötü temsil ettiniz? Rabbinizin emrini çabuklaştırdınız öyle mi?” dedi. Levhaları bıraktı ve kardeşini başından tutup kendisine doğru çekiyordu (ki Harun ona:) “Annem oğlu bu topluluk beni zayıflattı (hırpalayıp güçsüzleştirdi) ve neredeyse beni öldürmeye giriştiler. Bari sen düşmanları sevindirecek bir şey yapma ve beni bu zalimler topluluğuyla birlikte kılma (sayma)” dedi. (Araf/150)

(Musa yalvarıp) Dedi ki: “Rabbim beni ve kardeşimi bağışla bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametli olanısın.” (Araf/151)

Şüphesiz buzağıyı (tanrı) edinenlere Rablerinden bir gazab ve dünya hayatında bir zillet yetişecektir. İşte Biz ‘yalan düzüp-uyduranları’ böyle cezalandırırız. (Araf/152)

Kötülük işleyip bunun ardından tevbe edenler ve iman edenler; hiç şüphesiz Rabbin bundan (tevbeden) sonra elbette bağışlayandır esirgeyendir. (Araf/153)

Musa kabaran öfkesi (gazabı) yatışınca Levhalar’ı aldı. (Onlardan bir) Nüshasında “Rablerinden korkanlar için bir hidayet ve bir rahmet vardır” (yazılıydı.) (Araf/154)

Musa belirlediğimiz buluşma zamanı için kavminden yetmiş adam seçip-ayırdı. Bunları da ‘dayanılmaz bir sarsıntı’ tutuverince dedi ki: “Rabbim eğer dileseydin onları ve beni daha önceden helak ederdin. (Şimdi) İçimizdeki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizi helak edecek misin? O da Senin denemenden başkası değildir. Onunla sen dilediğini saptırır dilediğini hidayete erdirirsin. Bizim velimiz Sensin. Öyleyse bizi bağışla bizi esirge; Sen bağışlayanların en hayırlısısın.” (Araf/155)

Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz şüphesiz ki biz Sana yöneldik. Dedi ki: “Azabımı dilediğime isabet ettiririm rahmetim ise herşeyi kuşatmıştır; onu korkup-sakınanlara zekatı verenlere ve Bizim ayetlerimize iman edenlere yazacağım.” (Araf/156)

Onlar ki yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o onlara marufu (iyiliği) emrediyor münkeri (kötülüğü) yasaklıyor temiz şeyleri helal murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar destek olup savunanlar yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır. (Araf/157)

De ki: “Ey insanlar ben Allah’ın sizin hepinize gönderdiği bir elçisi (peygamberi)yim. Ki göklerin ve yerin mülkü yalnız O’nundur. O’ndan başka ilah yoktur O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah’a ve ümmi peygamber olan elçisine iman edin. O da Allah’a ve O’nun sözlerine inanmaktadır. Ona iman edin ki hidayete ermiş olursunuz.” (Araf/158)

Musa’nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır. (Araf/159)

Biz onları (İsrailoğullarını) ayrı ayrı oymaklar olarak on iki topluluk (ümmet) olarak ayırdık. Kavmi kendisinden su istediğinde Musa’ya: “Asan’la taşa vur” diye vahyettik. Ondan on iki pınar sızıp-fışkırdı; böylece her bir insan- topluluğu su içeceği yeri öğrenmiş oldu. Üzerlerine bulutla gölge çektik ve onlara kudret helvası ile bıldırcın indirdik. (Sonra da şöyle dedik:) “Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin.” Onlar Bize zulmetmedi ancak kendi nefislerine zulmediyorlardı. (Araf/160)

Onlara: “Bu şehirde oturun ondan istediğiniz yerden yeyin ‘dileğimiz bağışlanmadır’ deyin ve kapısından secde ederek girin (biz de) hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanların (armağanlarını) arttıracağız” denildiğinde (Araf/161)

Onlardan zulmedenler sözü kendilerine söylenenden başka bir şeyle değiştirdiler. Biz de bunun üzerine zulmetmeleri dolayısıyla gökten ‘iğrenç bir azab’ indirdik. (Araf/162)

Sonra bunların ardından Firavun’a ve onun önde gelen çevresine Musa’yı ve Harun’u ayetlerimizle gönderdik. Fakat onlar büyüklendiler. Onlar suçlu-günahkar bir kavimdi. (Yunus/75)

Onlara Katımızdan hak geldiği zaman dediler ki: “Bu kuşkusuz apaçık bir büyüdür.” (Yunus/76)

Musa: “Size hak geldiğinde (böyle) mi söylersiniz? Bu bir büyü müdür? Oysa büyücüler kurtuluşa ermezler” dedi. (Yunus/77)

Onlar: “Siz ikiniz bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)dan çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz? Biz sizin ikinize inanacak değiliz” dediler. (Yunus/78)

Firavun: “Bana bütün bilgin büyücüleri getirin” dedi. (Yunus/79)

Büyücüler geldiğinde Musa: “Atacağınız şeyleri atın” dedi. (Yunus, 80)

Onlar atınca Musa dedi ki: “Sizlerin (ortaya) getirdiğiniz büyüdür. Doğrusu Allah onu geçersiz kılacaktır. Şüphesiz Allah bozgunculuk çıkaranların işini düzeltmez.” (Yunus/81)

Allah suçlu-günahkarlar istemese de hakkı (hak olarak) Kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir. (Yunus/82)

Sonunda Musa’ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) başka -Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla- iman eden olmadı. Çünkü Firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı. (Yunus/83)

Musa dedi ki: “Ey kavmim eğer siz Allah’a iman edip Müslüman olmuşsanız artık yalnızca O’na tevekkül edin.” (Yunus/84)

Dediler ki: “Biz Allah’a tevekkül ettik; Rabbimiz bizi zulmeden bir kavim için bir fitne (konusu) kılma.” (Yunus/85)

“Ve bizi kâfirler topluluğundan rahmetinle kurtar.” (Yunus/86)

Musa ve kardeşine (şöyle) vahyettik: “Mısır’da kavminiz için evler hazırlayın evlerinizi namaz kılınan (ve kıbleye dönük) yerler yapın ve namazı dosdoğru kılın. Mü’minleri de müjdele.” (Yunus/87)

Musa dedi ki: “Rabbimiz şüphesiz Sen Firavun’a ve önde gelen çevresine dünya hayatında bir çekicilik (güç ihtişam) ve mallar verdin. Rabbimiz Senin yolundan saptırmaları için (mi?) Rabbimiz mallarını yerin dibine geçir ve onların kalblerinin üzerini şiddetle bağla; onlar acı azabı görecekleri zamana kadar iman etmeyecekler.” (Yunus/88)

(Allah) Dedi ki: “İkinizin duası kabul olundu. Öyleyse dosdoğru yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayın.” (Yunus/89)

Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik; Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye erişince (Firavun): “İsrailoğullarının kendisine inandığı (ilahtan) başka ilah olmadığına inandım ve ben de Müslümanlardanım” dedi. (Yunus/90)

Şimdi öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. (10)91)

Bugün ise senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge ibret) olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız (herkese cesedini göstereceğiz). Gerçekten insanlardan çoğu Bizim ayetlerimizden habersizdirler. (Yunus/92)

Andolsun Biz İsrailoğullarını hoşlarına gidecek güzel bir yerde yerleştirdik ve temiz şeylerden kendilerine rızık verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar anlaşmazlığa düşmediler. Şüphesiz Rabbin aralarında anlaşmazlığa düştükleri şey konusunda kıyamet günü hüküm verecektir. (Yunus/93)

Andolsun Musa’yı ayetlerimizle ve apaçık olan bir delille gönderdik. (Hud/96)

Andolsun Musa’ya kitabı verdik onda anlaşmazlığa düşüldü. Eğer Rabbinden bir söz geçmiş (verilmiş) olmasaydı mutlaka aralarında hüküm verilmiş olacaktı. Gerçekten onlar bundan (Kur’an’dan) yana kuşku verici bir tereddüt içindedirler. (Hud/110)

Andolsun Musa’yı: “Kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah’ın günlerini hatırlat” diye ayetlerimizle göndermiştik. Şüphesiz bunda çokça sabreden ve şükreden herkes için gerçekten ayetler vardır. (İbrahim/5)

Hani Musa kavmine şöyle demişti: “Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın; hani O sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı onlar sizi en dayanılmaz işkencelere uğratıyor kadınlarınızı sağ bırakıp erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir sınav vardır.” (İbrahim/6)

Rabbiniz şöyle buyurmuştu: “Andolsun eğer şükrederseniz gerçekten size arttırırım ve andolsun eğer nankörlük ederseniz şüphesiz benim azabım pek şiddetlidir.” (İbrahim/7)

Musa demişti ki: “Eğer siz ve yeryüzündekilerin tümü inkâr edecek olsanız bile şüphesiz Allah hiçbir şeye muhtaç değildir övülmüştür.” (İbrahim/8)

Musa’ya kitap verdik ve “Benden başka vekil edinmeyin” diye onu İsrailoğullarına kılavuz kıldık. (İsra/2)

Andolsun Biz Musa’ya apaçık dokuz ayet (mucize) vermiştik; işte İsrailoğullarına sor; onlara geldiği zaman Firavun ona: “Gerçekten ben seni büyülenmiş sanıyorum” demişti. (İsra/101)

O da: “Andolsun bunları görülecek belgeler olarak göklerin ve yerin Rabbinden başkasının indirmediğini sen de bilmişsin; gerçekten ben de seni yıkılmış-harab olmuş sanıyorum” demişti. (İsra/102)

Böylelikle onları o yerden sürüp-sarsıntıya uğratmayı istedi Biz de onu ve beraberindekileri hep- birlikte boğuverdik. (İsra/103)

Ve onun ardından İsrailoğullarına söyledik: “O toprak (yurt)ta oturun ahiret va’di geldiğinde hepinizi derleyip-toplayacağız.” (İsra/104)

Hani Musa genç yardımcısına demişti: “İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim ya da uzun zamanlar geçireceğim.” (Kehf/60)

Böylece ikisi iki (deniz)in birleştiği yere ulaşınca balıklarını unutuverdiler; (balık) denizde bir akıntıya doğru (veya bir menfez bulup) kendi yolunu tuttu. (Kehf/61)

(Varmaları gereken yere gelip) Geçtiklerinde (Musa) genç-yardımcısına dedi ki: “Yemeğimizi getir bize andolsun bu yaptığımız-yolculuktan gerçekten yorulduk.” (Kehf/62)

(Genç-yardımcısı) Dedi ki: “Gördün mü kayaya sığındığımızda ben balığı unuttum. Onu hatırlamamı Şeytan’dan başkası bana unutturmadı; o da şaşılacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu.” (Kehf/63)

(Musa) Dedi ki: “Bizim de aradığımız buydu.” Böylelikle ikisi izleri üzerinde geriye doğru gittiler. (Kehf/64)

Derken Katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. (Kehf/65)

Musa ona dedi ki: “Doğru yol (rüşd) olarak sana öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim?” (Kehf/66)

Dedi ki: “Gerçekten sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin.” (Kehf/67)

(Böyleyken) “Özünü kavramaya kuşatıcı olamadığın şeye nasıl sabredebilirsin?” (Kehf/68)

Musa:) “İnşaAllah beni sabreden (biri olarak) bulacaksın. hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim” dedi. (Kehf/69)

Dedi ki: “Eğer bana uyacak olursan hiçbir şey hakkında bana soru sorma ben sana öğütle-anlatıp söz edinceye kadar.” (Kehf/70)

Böylece ikisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye binince o bunu (gemiyi) deliverdi. (Musa) Dedi ki: “İçindekilerini batırmak için mi onu deldin? Andolsun sen şaşırtıcı bir iş yaptın.” (Kehf/71)

Dedi ki: “Gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini ben sana söylemedim mi?” (Kehf/72)

(Musa:) “Beni unuttuğumdan dolayı sorgulama ve bu işimden dolayı bana zorluk çıkarma” dedi. (Kehf/73)

Böylece ikisi (yine) yola koyuldular. Nitekim bir çocukla karşılaştılar o hemen tutup onu öldürüverdi. (Musa) Dedi ki: “Bir cana karşılık olmaksızın tertemiz bir canı mı öldürdün? Andolsun sen kötü bir iş yaptın.” (Kehf/74)

Dedi ki: “Gerçekte benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini ben sana söylemedim mi?” (Kehf/75)

(Musa:) “Bundan sonra sana bir şey soracak olursam artık benimle arkadaşlık etme. Benden yana bir özre ulaşmış olursun” dedi. (Kehf/76)

(Yine) Böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler fakat (kasaba halkı) onları konuklamaktan kaçındı. Onda (kasabada) yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular hemen onu inşa etti. (Musa) Dedi ki: “Eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin.” (Kehf/77)

Dedi ki: “İşte bu benimle senin aranda ayrılma (zamanı)mız. Sana üzerinde sabır göstermeye güç yetiremeyeceğin bir yorumu haber vereceğim. (Kehf/78)

“Gemi denizde çalışan yoksullarındı onu kusurlu yapmak istedim (çünkü) ilerilerinde her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı.” (Kehf/79)

“Çocuğa gelince onun anne ve babası mü’min kimselerdi. Bundan dolayı onun kendilerine azgınlık ve inkâr zorunu kullanmasından endişe edip-korktuk.” (Kehf/80)

“Böylece onlara Rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı merhamet bakımından da daha yakın olanını vermesini diledik.” (Kehf/81)

“Duvar ise şehirde iki öksüz çocuğundu altında onlara ait bir define vardı; babaları salih biriydi. Rabbin diledi ki onlar erginlik çağına erişsinler ve kendi definelerini çıkarsınlar; (bu) Rabbinden bir rahmettir. Bunları ben kendi işim (özel görüşüm) olarak yapmadım. İşte senin sabır göstermeye güç yetiremediğin şeylerin yorumu.” (Kehf/82)

Kitap’ta Musa’yı da zikret. Çünkü o ihlasa erdirilmiş ve gönderilmiş (Resul) bir peygamberdi. (Meryem/51)

Sana Musa’nın haberi geldi mi? (Taha/9)

Hani bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti: “Durun bir ateş gördüm; umulur ki size ondan bir kor getiririm veya ateşin yanında bir yol-gösterici bulurum.” (Taha/10)

Nitekim ona gidince kendisine seslenildi: “Ey Musa.” (Taha/11)

“Gerçekten Ben Ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar; çünkü sen kutsal vadi olan Tuva’dasın.” (Taha/12)

“Ben seni seçmiş bulunuyorum; bundan böyle vahyolunanı dinle.” (Taha/13)

“Gerçekten Ben, Ben Allah’ım Benden başka ilah yoktur; şu halde Bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl.” (Taha/14)

“Şüphesiz kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir. Herkesin harcadığı çabanın karşılığını alması için onun (koşup haberini) neredeyse gizleyeceğim.” (Taha/15)

“Öyleyse ona inanmayıp kendi hevasına uyan sakın seni ondan alıkoymasın; sonra yıkıma uğrarsın.” (Taha, 16)

“Sağ elindeki nedir ey Musa?” (Taha/17)

Dedi ki: “O benim asamdır; ona dayanmakta onunla davarlarım için ağaçlardan yaprak düşürmekteyim onda benim için daha başka yararlar da var.” (Taha/18)

Dedi ki: “Onu at ey Musa.” (Taha/19)

Böylece onu attı; (bir de ne görsün) o hemen hızla koşan (kocaman) bir yılan (oluvermiş). (Taha/20)

Dedi ki: “Onu al ve korkma Biz onu ilk durumuna çevireceğiz.” (Taha/21)

“Elini koltuğuna sok bir hastalık olmadan başka bir mucize (ayet) olarak bembeyaz bir durumda çıksın.” (Taha/22)

“Öyle ki sana büyük mucizelerimizden (birini) göstermiş olalım.” (Taha/23)

“Firavun’a git çünkü o azmış bulunuyor.” (Taha/24)

Dedi ki: “Rabbim benim göğsümü aç.” (Taha/25)

“Bana işimi kolaylaştır.” (Taha/26)

“Dilimden düğümü çöz;” (Taha/27)

“Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar.” (Taha/28)

“Ailemden bana bir yardımcı kıl” (Taha/29)

“Kardeşim Harun’u” (Taha/30)

“Onunla arkamı kuvvetlendir.” (Taha/31)

“Onu işimde ortak kıl” (Taha/32)

“Böylece seni çok tesbih edelim.” (Taha/33)

“Ve seni çok zikredelim.” (Taha/34)

“Şüphesiz sen bizi görüyorsun.” (Taha/35)

(Allah)Dedi ki:”Ey Musa istediğin sana verilmiştir.” (Taha/36)

“Andolsun Biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk.” (Taha/37)

Hani annene vahyolunan şeyi vahyetmiştik (şöyle ki:) (Taha/38)

“Onu sandığın içine koy suya bırak böylece su onu sahile bıraksın; onu benim de düşmanım onun da düşmanı olan biri alacaktır. Gözümün önünde yetiştirilmen için kendimden sana bir sevgi yönelttim.” (Taha/39)

“Hani kız kardeşin gezinip; “Onu(n bakımını) üstlenecek birini size haber vereyim mi?” demekteydi. Böylece seni annene geri çevirmiş olduk ki gözü aydın olsun ve hüzne kapılmasın. Sen bir insan öldürmüştün de Biz seni tasadan kurtarmış ve seni ‘esaslı bir denemeden geçirip-denemiştik.’ Medyen halkı arasında da yıllarca kalmıştın sonra bir kader üzerine (buraya) geldin ey Musa.” (Taha/40)

“Seni kendim için seçtim.” (Taha/41)

“Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin ve beni zikretmede gevşek davranmayın. (Taha/42)

“İkiniz Firavun’a gidin çünkü o azmış bulunuyor.” (Taha/43)

“Ona yumuşak söz söyleyin umulur ki öğüt alıp-düşünür veya içi titrer-korkar.” (Taha/44)

Dediler ki: “Rabbimiz gerçekten onun bize karşı ‘taşkın bir tutum takınmasından’ ya da ‘azgın davranmasından’ korkuyoruz.” (Taha/45)

Dedi ki: “Korkmayın çünkü ben sizinle birlikteyim; işitiyorum ve görüyorum.” (Taha/46)

Haydi ona gidin de deyin ki: “Biz senin Rabbinin elçileriyiz İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder ve onlara (artık) azab verme. Sana Rabbinden bir ayetle geldik. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.” (Taha/47)

“Gerçekten bize vahyolundu ki: Doğrusu azab yalanlayan ve yüz çevirenlerin üstünedir.” (Taha/48)

(Ona gidip aynı şeyleri tekrarladıklarında Firavun onlara) Dedi ki: “Sizin Rabbiniz kim ey Musa?” (Taha/49)

Dedi ki: “Bizim Rabbimiz herşeye yaratılışını veren sonra doğru yolunu gösterendir.” (Taha/50)

(Firavun) Dedi ki: “İlk çağlardaki nesillerin durumu nedir öyleyse?” (Taha/51)

Dedi ki: “Bunun bilgisi Rabbimin Katında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz.” (Taha/52)

Ki (Rabbim) yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık. (Taha/53)

Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda sağduyu sahipleri için elbette ayetler vardır. (Taha/54)

Sizi ondan yarattık ona geri vereceğiz ve sizi bir kere daha ondan çıkaracağız. (Taha/55)

Andolsun Biz ona ayetlerimizin tümünü gösterdik; fakat o yalanladı ve ayak diretti. (Taha/56)

Dedi ki: “Ey Musa sen bizi sihrinle yurdumuzdan sürüp çıkarmaya mı gelmiş bulunuyorsun?” (Taha/57)

“Madem böyle biz de sana buna benzer bir sihirle geleceğiz; şimdi sen bir ‘buluşma zamanı ve yeri’ tesbit et bizim de senin de karşı olamayacağımız açık geniş bir yer olsun” dedi. (Taha/58)

(Musa) Dedi ki: “Buluşma zamanımız (ülkenin ulusal) bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vakti (olsun).” (Taha/59)

Böylelikle Firavun arkasını dönüp gitti hileli düzenini (yürütecek büyücüleri) bir araya getirdi sonra geldi. (Taha/60)

Musa onlara dedi ki: “Size yazıklar olsun Allah’a karşı yalan düzüp uydurmayın sonra bir azab ile kökünüzü kurutur. Yalan düzüp uyduran gerçekten yok olup gitmiştir.” (Taha/61)

Bunun üzerine kendi aralarında durumlarını tartışmaya başladılar ve gizli konuşmalara geçtiler. (Taha/62)

Dediler ki: “Bunlar her halde iki sihirbazdır sizi sihirleriyle yurdunuzdan sürüp-çıkarmak ve örnek olarak tutturduğunuz yolunuzu (dininizi) yok etmek istemektedirler.” (Taha/63)

“Bundan ötürü tuzaklarınızı bir araya getirin sonra gruplar halinde gelin; bugün üstünlük sağlayan gerçekten kurtuluşu bulmuştur.” (Taha/64)

“Ey Musa” dediler. “Ya sen (asanı) at veya önce biz atalım.” (Taha/65)

Dedi ki: “Hayır siz atın.” Sonra hemen (ne görsün) sihirlerinden dolayı onların ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyormuş gibi göründü. (Taha/66)

Musa bu yüzden kendi içinde bir tür korku duymaya başladı. (Taha/67)

“Korkma” dedik. “Muhakkak sen üstün geleceksin.” (Taha/68)

“Sağ elindekini atıver onların yaptıklarını yutacaktır; çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa kurtulamaz.” (Taha/69)

Bunun üzerine büyücüler secdeye kapandılar: “Harun’un ve Musa’nın Rabbine iman ettik” dediler. (Taha/70)

(Firavun) Dedi ki: “Ben size izin vermeden önce O’na inandınız öyle mi? Şüphesiz o size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. O halde ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim ve sizi hurma dallarında sallandıracağım. Siz de elbette hangimizin azabı daha şiddetliymiş ve daha sürekliymiş öğrenmiş olacaksınız.” (Taha/71)

Dediler ki: “Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla ‘tercih edip-seçmeyiz. Neyde hükmünü yürütebileceksen durmaksızın hükmünü yürüt; sen yalnızca bu dünya hayatında hükmünü yürütebilirsin.” (Taha/72)

“Gerçekten biz Rabbimize iman ettik; günahlarımızı ve sihir dolayısıyla bizi kendisine karşı zorlayarak-sürüklediğin (suçumuzu) bağışlasın. Allah daha hayırlıdır ve daha süreklidir.” (Taha/73)

Gerçek şu ki kim Rabbine suçlu-günahkar olarak gelirse hiç şüphe yok onun için cehennem vardır. Onun içinde ise ne ölebilir ne dirilebilir. (Taha/74)

Kim O’na iman edip salih amellerde bulunarak O’na gelirse işte onlar onlar için de yüksek dereceler vardır. (Taha/75)

İçlerinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan Adn cennetleri de (onlarındır). Ve işte bu arınmış olanın karşılığıdır. (Taha/76)

Andolsun Biz Musa’ya vahyetmiştik: “Kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir onlara denizde kuru bir yol aç yetişilmekten korkmadan ve endişeye kapılmadan.” (Taha/77)

Firavun ise, ordularıyla peşlerine düştü; sulardan onları kaplayıveren kaplayıverdi. (Taha/78)

Firavun, kendi kavmini şaşırtıp saptırdı ve onları doğruya yöneltmedi. (Taha/79)

Ey İsrailoğulları, andolsun sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur’un sağ yanında sizinle vaadleştik ve üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. (Taha/80)

Size rızık olarak verdiklerimizden temiz olanlarından yiyin bu konuda azgınlık yapmayın yoksa gazabım üzerinize kaçınılmaz olarak iner: benim gazabım kimin üzerine inerse muhakkak o tepetaklak düşmüştür. (Taha/81)

Gerçekten ben tevbe eden inanan salih amellerde bulunup da sonra doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım. (Taha/82)

“Seni kavminden ‘çarçabuk ayrılmaya iten’ nedir ey Musa?” (Taha/83)

Dedi ki: “Onlar arkamda izim üzerindedirler hoşnut kalman için Sana gelmekte acele ettim Rabbim.” (Taha/84)

Dedi ki: “Biz senden sonra kavmini deneme (fitne)den geçirdik Samiri onları şaşırtıp-saptırdı.” (Taha/85)

Bunun üzerine Musa, kavmine oldukça kızgın üzgün olarak döndü. Dedi ki: “Ey kavmim Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmadı mı? Size (verilen) söz (ya da süre) pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üzerinize kaçınılmaz bir gazabın inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz sözden caydınız?” (Taha/86)

Dediler ki: “Biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden dönmedik ancak o kavmin (Mısır halkının) süs eşyalarından birtakım yükler yüklenmiştik onları (ateşe) attık böylece Samiri de attı.” (Taha/87)

Böylece onlara böğüren bir buzağı heykeli döküp çıkardı “İşte sizin ve ilahınız Musa’nın ilahı budur; fakat (Musa) unuttu” dediler. (Taha/88)

Onun kendilerine bir sözle cevap vermediğini ve onlara bir zarar veya fayda sağlamaya gücü olmadığını görmüyorlar mı? (Taha/89)

Andolsun Harun bundan önce onlara: “Ey kavmim gerçekten siz bununla fitneye düşürüldünüz (denendiniz). Sizin asıl Rabbiniz Rahman’dır; şu halde bana uyun ve emrime itaat edin” demişti. (Taha/90)

Demişlerdi ki: “Musa bize geri gelinceye kadar ona (buzağıya) karşı bel büküp önünde eğilmekten kesinlikle ayrılmayacağız.” (Taha/91)

(Musa da gelince:) “Ey Harun” demişti. “Onların saptıklarını gördüğün zaman seni (Onlara müdahale etmekten) alıkoyan neydi?” (Taha/92)

“Niye bana uymadın emrime baş mı kaldırdın?” (Taha/93)

Dedi ki: “Ey annemin oğlu sakalımı ve başımı tutup-yolma. Ben senin: “İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın sözümü önemsemedin” demenden endişe edip korktum.” (Taha/94)

(Musa) Dedi ki: “Ya senin amacın nedir ey Samiri?” (Taha/95)

Dedi ki: “Ben, onların görmediklerini gördüm böylece elçinin izinden bir avuç alıp atıverdim; böylelikle bana bunu nefsim hoşa giden (bir şey) gösterdi.” (Taha/96)

Dedi ki: “Haydi çekip git artık senin hayatta (hakettiğin ceza: “Bana dokunulmasın”) deyip yerinmendir. Ve şüphesiz senin için kendisinden asla kaçınamayacağın (azab dolu) bir buluşma zamanı vardır. Üstüne kapanıp bel bükerek önünde eğildiğin ilahına bir bak; biz onu mutlaka yakacağız sonra darmadağın edip denizde savuracağız.” (Taha/97)

Sizin ilahınız yalnızca Allah’tır ki O’nun dışında ilah yoktur. O ilim bakımından herşeyi kuşatmıştır. (Taha/98)

Andolsun Biz Musa’ya ve Harun’a takva sahipleri için bir aydınlık ve bir öğüt (zikir) olarak hak ile batılı birbirinden ayıran (furkan)ı verdik. (Enbiya/48)

Sonra Musa ve kardeşi Harun’u ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. (Mü’minun/45)

Firavun’a ve ileri gelen çevresine; fakat onlar büyüklendiler. Onlar ‘büyüklenen-zorba’ bir topluluktu. (Mü’minun/46)

Dediler ki: “Bizim benzerimiz olan iki beşere mi inanacak mışız? Kaldı ki onların kavimleri bize kullukta (kölelikte) bulunmaktadırlar.” (Mü’minun/47)

Böylece onları yalanladılar ve yıkıma uğrayanlardan oldular. (Mü’minun/48)

Andolsun Biz Musa’ya kitabı verdik belki onlar hidayete erer diye. (Mü’minun/49)

Böylece onlara: “Ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin” dedik; sonunda onları (Firavun ve çevresini) kökünden darmadağın ettik. (Furkan/36)

Hani senin Rabbin Musa’ya seslenmişti: “Zulmetmekte olan kavme git;” (Şuara/10)

“Firavun’un kavmine hâlâ sakınmıyorlar mı?” (Şuara/11)

Dedi ki: “Rabbim gerçekten ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum.” (Şuara/12)

“Göğsüm sıkışıyor dilim dönmüyor; bundan dolayı Harun’a da (elçilik görevini bildirmesi için Cibril’i) gönder.” (Şuara/13)

“Üstelik onların bana karşı (davasını savunacakları bir cinayet) suçu(m) var; bundan dolayı beni öldürmelerinden korkuyorum.” (Şuara/14)

(Allah:) “Hayır” dedi. “İkiniz de ayetlerimle gidin şüphesiz sizinle birlikteyiz (ve) işitmekteyiz.” (Şuara/15)

“Gecikmeksizin Firavun’a giderek deyin ki: Gerçekten biz alemlerin Rabbi’nin elçisiyiz” (Şuara/16)

“İsrailoğullarını bizimle birlikte göndermen için (sana geldik).” (Şuara/17)

(Gittiler ve Firavun:) Dedi ki: “Biz seni içimizde daha çocukken yetiştirip büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirmedin mi?” (Şuara/18)

“Ve sen yapacağın işi (cinayeti) de işledin; sen nankörlerdensin.” (Şuara/19)

(Musa) Dedi ki: “Ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım.” (Şuara/20)

“Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım; sonra Rabbim bana hüküm (ve hikmet) verdi ve beni gönderilen (elçilerden) kıldı.” (Şuara/21)

“Bana karşı lütuf-dediğin nimet de İsrailoğullarını köle kılmandan dolayıdır.” (Şuara/22)

Firavun dedi ki: “Alemlerin Rabbi nedir?” (Şuara/23)

Dedi ki: “Göklerin yerin ve bu ikisi arasında olan herşeyin Rabbidir. Eğer ‘kesin bilgiyle inanıyorsanız’ (böyledir).” (Şuara/24)

Çevresindekilere dedi ki: “İşitiyor musunuz?” (Şuara/25)

(Musa:) Dedi ki: “O sizin de Rabbiniz geçmişteki atalarınızın da Rabbidir.” (Şuara/26)

(Firavun) Dedi ki: “Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz gerçekten bir delidir.” (Şuara/27)

“Eğer aklınızı kullanabiliyorsanız O doğunun da batının da ve bunlar arasında olan herşeyin de Rabbidir” dedi (Musa). (Şuara/28)

(Firavun) dedi ki: “Andolsun benim dışımda bir ilah edinecek olursan seni mutlaka hapse atacağım.” (Şuara/29)

(Musa) Dedi ki: “Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?” (Şuara/30)

(Firavun) Dedi ki: “Eğer doğru sözlü isen onu getir.” (Şuara/31)

Bunun üzerine asasını bırakıverdi bir de (ne görsünler) o açıkça bir ejderha oluverdi. (Şuara/32)

Elini de çekip çıkardı bir de (ne görsün) o bakanlar için ‘parlayıp aydınlanıvermiş’. (Şuara/33)

(Firavun) Çevresindeki önde gelenlere: “Bu” dedi “Doğrusu bilgin bir büyücüdür.” (Şuara/34)

“Büyüsüyle sizi yurdunuzdan sürüp çıkarmak istiyor; ne buyurursunuz?” (Şuara/35)

Dediler ki: “Bunu ve kardeşini oyala şehirlere de toplayıcılar gönder” (Şuara/36)

“Bütün uzman-bilgin büyücüleri sana getirsinler.” (Şuara/37)

Böylelikle büyücüler bilinen bir günün belli vaktinde bir araya getirildi. (Şuara/38)

Ve insanlara da: “Siz de toplanıyor musunuz?” dendi. (Şuara/39)

“Umarız ki eğer galip gelirse biz de büyücülere uyarız.” (Şuara/40)

Büyücüler geldiklerinde Firavun’a: “Şayet biz galip gelirsek bize bir ücret var gerçekten değil mi?” dediler. (Şuara/41)

“Evet” dedi. “Üstelik şüphesiz siz en yakın(larım) kılınanlardan olacaksınız.” (Şuara/42)

Musa onlara dedi ki: “Atacağınızı atın.” (Şuara/43)

Onlar da iplerini ve asalarını atıverdiler ve: “Firavun’un üstünlüğü adına hiç tartışmasız üstün olanlar gerçekten bizleriz” dediler. (Şuara/44)

Böylelikle Musa da asasını bırakıverdi bir de (ne görsünler) o uydurmakta olduklarını yutuveriyor. (Şuara/45)

Anında büyücüler secdeye kapandılar. (Şuara/46)

(Ve:) “Alemlerin Rabbine iman ettik” dediler. (Şuara/47)

“Musa’nın ve Harun’un Rabbine.” (Şuara/48)

(Firavun) Dedi ki: “Ona ben size izin vermeden önce mi inandınız? Şüphesiz o size büyüyü öğreten büyüğünüzdür; öyleyse yakında bileceksiniz. Şüphesiz ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve sizin hepinizi gerçekten asıp-sallandıracağım.” (Şuara/49)

“Hiç zararı yok” dediler. “Çünkü biz gerçekten Rabbimize dönücüleriz.” (Şuara/50)

“Doğrusu biz iman edenlerin ilki olduğumuzdan dolayı Rabbimizin bizim hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz.” (Şuara/51)

Musa’ya: “Kullarımı gece yürüyüşe geçir çünkü izleneceksiniz” diye vahyettik. (Şuara/52)

Bunun üzerine Firavun şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi. (Şuara/53)

“Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur;” (Şuara/54)

“Ve elbette bize karşı da büyük bir öfke beslemektedirler.” (Şuara/ 55)

“‘Biz ise uyanık bir toplumuz” (dedi). (Şuara/56)

Böylelikle Biz onları (Firavun ve kavmini) bahçelerden ve pınarlardan sürüp çıkardık; (Şuara/57)

Hazinelerden ve soylu makam(lar)dan da. (Şuara/58)

İşte böyle; bunlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık. (Şuara/59)

Böylece (Firavun ve ordusu) güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular. (Şuara/60)

İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa’nın adamları: “Gerçekten yakalandık” dediler. (Şuara/61)

(Musa:) “Hayır” dedi. “Şüphesiz Rabbim benimle beraberdir; bana yol gösterecektir.” (Şuara/62)

Bunun üzerine Musa’ya: “Asanla denize vur” diye vahyettik. (Vurdu ve) Deniz hemencecik yarılıverdi de her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. (Şuara/63)

Ötekileri de buraya yaklaştırdık. (Şuara/64)

Musa’yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk. (Şuara/65)

Sonra ötekileri suda boğduk. (Şuara/66)

Şüphesiz bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler. (Şuara/67)

Hani Musa ailesine: “Şüphesiz ben bir ateş gördüm” demişti. “Size ondan ya bir haber veya ısınmanız için bir kor ateş getireceğim.” (Neml/7)

Oraya gittiğinde kendisine seslenildi: “Ateş (yerin)de olanlar da çevresinde bulunanlar da kutlu kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir.” (Neml/8)

“Ey Musa gerçekten Ben güçlü ve üstün hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’ım.” (Neml/9)

“Asanı bırak;” (Bıraktı ve) onun çevik bir yılan gibi hareket etttiğini görünce geriye doğru kaçtı ve arkasına bakmadı. “Ey Musa korkma; şüphesiz Ben(im); Benim yanımda gönderilen (elçiler) korkmaz.” (Neml/10)

“Ancak zulmeden başka; sonra kötülüğün ardından iyiliğe çevirirse artık şüphesiz Ben bağışlayanım esirgeyenim.” (Neml/11)

“Ve elini koynuna sok kusursuz olarak bembeyaz çıkıversin (bu) Firavun ve kavmine olan dokuz ayet (mucize) içinde(n biri)dir. Gerçekten onlar fasık olan bir kavimdir.” (Neml/12)

Ayetlerimiz onlara gözler önünde sergilenmiş olarak gelince dediler ki: “Bu apaçık olan bir büyüdür.” (Neml/13)

Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak. (Neml/14)

Mü’min olan bir kavim için hak olmak üzere Musa ve Firavun’un haberinden (bir bölümünü) sana okuyacağız. (Kasas/3)

Gerçek şu ki Firavun yeryüzünde (Mısır’da) büyüklenmiş ve oranın halkını birtakım fırkalara ayırıp bölmüştü; onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. (Kasas/4)

Biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. (Kasas/5)

Ve (istiyoruz ki) onları yeryüzünde ‘iktidar sahipleri olarak yerleşik kılalım’ Firavun’a Haman’a ve askerlerine onlardan sakındıkları şeyi gösterelim. (Kasas/6)

Musa’nın annesine: “Onu emzir şayet onun için korkacak olursan onu suya bırak korkma ve üzülme; çünkü onu Biz sana tekrar geri vereceğiz ve onu gönderilen (elçilerden) kılacağız” diye vahyettik (bildirdik). (Kasas/7)

Nihayet Firavun’un ailesi onu (ileride bilmeksizin) kendileri için bir düşman ve üzüntü konusu olsun diye sahipsiz görüp aldılar. Gerçekte Firavun Haman ve askerleri bir yanılgı içindeydi. (Kasas/8)

Firavun’un karısı dedi ki: “Benim için de senin için de bir göz bebeği; onu öldürmeyin; umulur ki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz.” Oysa onlar (başlarına geleceklerin) şuurunda değillerdi. (Kasas/9)

Musa’nın annesi ise yüreği boşluk içinde sabahladı. Eğer mü’minlerden olması için kalbi üzerinde (sabrı ve dayanıklılığı) pekiştirmemiş olsaydık neredeyse onu(n durumunu) açığa vuracaktı. (Kasas/10)

Ve onun kız kardeşine: “Onu izle” dedi. Böylece o da kendileri farkında değilken onu uzaktan gözetledi. (Kasas/11)

Biz daha önce ona süt analarını haram etmiştik. (Kız kardeşi:) “Ben sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek (veya eğitecek) bir aileyi size bildireyim mi?” dedi. (Kasas/12)

Böylelikle gözünün aydın olması üzülmemesi ve gerçekten Allah’ın va’dinin hak olduğunu bilmesi için onu annesine geri vermiş olduk. Ancak onların çoğu bilmezler. (Kasas/13)

O erginlik çağına ulaşıp olgunlaşınca ona bir ‘hüküm ve hikmet’ ve ilim verdik. Biz iyilikte bulunanları işte böyle ödüllendiririz. (Kasas/14)

(Musa) Halkının haberi olmadığı bir zamanda şehre girdi orda kavga etmekte olan iki adam buldu; bu kendi taraftarlarından şu da düşmanlarından. Derken taraftarlarından olan düşmanlarından olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine ona bir yumruk attı ve işini bitiriverdi. (Sonra da:) “Bu şeytanın işindendir; o gerçekten açıkça saptırıcı bir düşmandır” dedi. (Kasas/15)

Dedi ki: “Rabbim gerçekten ben kendi nefsime zulmettim artık beni bağışla.” Böylece (Allah) onu bağışladı. Şüphesiz. O bağışlayandır esirgeyendir. (Kasas/16)

Dedi ki: “Rabbim bana verdiğin nimetler adına artık suçlu günahkarlara destekçi olmayacağım.” (Kasas/17)

Böylece şehirde korku içinde (çevreyi) gözetleyerek sabahladı. Derken bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen (kişi bugün de) kendisine yardım için bağırıyor. Musa ona dedi ki: “Sen açıkça bir azgınsın.” (Kasas/18)

Sonunda ikisinin de düşmanı olan (adam)ı yakalamak isterken (adam ona) dedi ki: “Ey Musa dün birini öldürdüğün gibi bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Sen yeryüzünde yalnızca bir zorba olmak istiyorsun ıslah edicilerden olmak istemiyorsun.” (Kasas/19)

Şehrin öbür yakasından bir adam koşarak gelip dedi ki: “Ey Musa önde gelenler seni öldürmek konusunda aralarında görüşmektedirler artık sen çık git; gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim.” (Kasas/20)

Böylece oradan korku içinde (çevreyi) gözetleyerek çıkıp gitti: “Rabbim zalimler topluluğundan beni kurtar” dedi. (Kasas/21)

Medyen’e doğru yöneldiğinde de: “Umarım Rabbim beni doğru bir yola yöneltip iletir” dedi. (Kasas/22)

Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de (hayvanları su başına götürmekten çekinen) iki kadın buldu. Dedi ki: “Bu durumunuz ne?” “Çobanlar sürülerini sulamadıkça biz sürülerimizi sulayamayız; babamız yaşı ilerlemiş bir ihtiyardır.” dediler. (Kasas/23)

Hemencecik onların sürülerini suladı sonra yine gölgeye çekilerek dedi ki: “Rabbim doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım.” (Kasas/24)

Çok geçmeden o iki (kadın)dan biri (utana utana) yürüyerek ona geldi. “Babam bizim için sürüleri sulamana karşılık sana mükafaat vermek üzere seni davet etmektedir.” dedi. Bunun üzerine ona gelip de olup bitenleri anlatınca o: “Korkma” dedi. “Zalimler topluluğundan kurtulmuş oldun.” (Kasas/25)

O (kadın)lardan biri dedi ki: “Ey babacığım onu ücretli olarak tut; çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı gerçekten o kuvvetli güvenilir (biri)dir.” (Kasas/26)

(Babaları) Dedi ki: “Doğrusu ben sekiz yıl bana hizmet etmene karşılık olmak üzere şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum; şayet on (yıl)a tamamlayacak olursan artık o da senden. Ben sana zorluk çıkarmak istemem; beni de inşaAllah salih olanlardan bulacaksın.” (Kasas/27)

(Musa) Dedi ki: “Bu benimle senin aranda olan (bir antlaşma)dır. Bu durumda iki süreden hangisini yerine getirirsem artık bana karşı bir haksızlık söz konusu olamaz. Allah söylediklerimize vekildir.” (Kasas/28)

Böylelikle Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle birlikte yola koyulunca Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine: “Siz durun gerçekten bir ateş gördüm; umarım ondan ya bir haber ya da ısınmanız için bir kor parçası getiririm.” dedi. (Kasas/29)

Derken oraya geldiğinde o kutlu yerdeki vadinin sağ yanında olan bir ağaçtan: “Ey Musa Alemlerin Rabbi olan Allah benim;” diye seslenildi. (Kasas/30)

“Asanı bırak.” (Attıktan hemen sonra) onun şimdi bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına dönüp bakmaksızın kaçmaya başladı. “Ey Musa dön ve korkuya kapılma. Şüphesiz güvendesin.” (Kasas/31)

“Elini koynuna sok kusursuz olarak bembeyaz çıksın. Ve (her türlü) dehşetten yana kanatlarını kendine doğru çek. İşte bunlar senin Rabbinden Firavun ve önde gelen adamlarına iki kesin-kanıt (mucize)dır. Gerçekten onlar fasık bir topluluktur.” (Kasas/32)

Dedi ki: “Rabbim gerçekten onlardan bir kişi öldürdüm beni öldürmelerinden korkuyorum.” (Kasas/33)

“Ve kardeşim Harun; dil bakımından o benden daha düzgün konuşmaktadır onu da benimle birlikte bir yardımcı olarak gönder beni doğrulasın. Çünkü onların beni yalanlamalarından korkuyorum.” (Kasas/34)

(Allah) Dedi ki: “Pazunu kardeşinle pekiştirip güçlendireceğiz; sizin ikinize de öyle bir ‘güç ve yetki’ vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde size erişemeyecekler. Siz ve size uyanlar galip olanlarsınız.” (Kasas/35)

Musa onlara apaçık olan ayetlerimizle geldiği zaman: “Bu düzüp uydurulmuş bir büyüden başkası değildir. Biz geçmiş atalarımızdan bunu işitmedik” dediler. (Kasas/36)

Musa dedi ki: “Rabbim kimin kendisinden bir hidayetle geldiğini ve bu (dünya) yurdun(un) sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir. Gerçekten zulmedenler felah bulmazlar.” (Kasas/37)

Firavun dedi ki: “Ey önde gelenler sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman çamurun üstünde bir ateş yak da bana yüksekçe bir kule inşa et belki Musa’nın ilahına çıkarım çünkü gerçekten ben onu yalancılardan (biri) sanıyorum.” (Kasas/38)

O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklendiler ve gerçekten Bize döndürülmeyeceklerini sandılar. (Kasas/39)

Bunun üzerine onu ve askerlerini tutup suya attık. Böylelikle zulmedenlerin nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. (Kasas/40)

Biz onları ateşe çağıran önderler kıldık; kıyamet günü yardım görmezler. (Kasas/41)

Bu dünya hayatında onların arkasına lanet düşürdük; kıyamet gününde ise onlar çirkinleştirilmiş olanlardır. (Kasas/42)

Andolsun ilk nesilleri yıkıma uğrattıktan sonra Musa’ya insanlar için (gözleri hikmetle açıp aydınlatacak) basiretler hidayet ve rahmet olmak üzere Kitap verdik. Umulur ki öğüt alıp-düşünürler diye. (Kasas/43)

Musa’ya o işi (ilahi vahyi verip) gerçekleştirdiğimiz zaman sen (Tur’un) batı yanında değildin ve (buna) şahid olanlardan da değildin. (Kasas/44)

Ancak Biz birçok nesiller inşa ettik de onların üzerinde (nice) ömür(ler) uzayıp geçti. Ve sen Medyen halkı içinde yaşayıp da ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş değilsin. Ancak (bu bilgileri sana) gönderen Biziz. (Kasas/45)

(Musa’ya) Seslendiğimiz zaman da sen Tur’un yanında değildin. Ancak Rabbinden bir rahmet olmak üzere senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için (gönderildin). Umulur ki öğüt alıp düşünürler diye. (Kasas/46)

Kendi ellerinin öne sürdükleri dolayısıyla onlara bir musibet isabet ettiğinde: “Rabbimiz bize de bir elçi gönderseydin de böylece senin ayetlerine uysaydık ve mü’minlerden olsaydık” diyecek olmasalardı (seni göndermezdik). (Kasas/47)

Fakat onlara Kendi Katımızdan hak geldiği zaman: “Musa’ya verilenlerin bir benzeri buna verilmeli değil miydi?” dediler. Onlar daha önce Musa’ya verilenleri inkar etmemişler miydi? “İki büyü birbirine arka çıktı” dediler. Ve: “Gerçekten biz hepsini inkar edenleriz” dediler. (Kasas/48)

Gerçek şu ki Karun Musa’nın kavmindendi ancak onlara karşı azgınlaştı. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarları birlikte (taşımaya) davranan güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Hani kavmi ona demişti ki: “Şımararak sevinme çünkü Allah şımararak sevince kapılanları sevmez.” (Kasas/76)

Karun’u Firavun’u ve Haman’ı da (yıkıma uğrattık). Andolsun Musa onlara apaçık delillerle gelmişti ancak yeryüzünde büyüklendiler. Oysa onlar (azabtan kurtulup) geçecek değillerdi. (Ankebut/39)

Andolsun Biz, Musa’ya kitabı vermiştik; böylece sen ona kavuşmaktan kuşku içinde olma. Biz onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık. (Secde/23)

Hani Biz, peygamberlerden kesin sözlerini almıştık; senden Nuh’tan İbrahim’den Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan. Biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. (Ahzab/7)

Ey iman edenler, Musa’ya eziyet edenler gibi olmayın; ki sonunda Allah onu demekte olduklarından temize çıkardı. O Allah Katında vecihti. (Ahzab/69)

Andolsun Biz Musa’ya ve Harun’a lütufta bulunduk. (Saffat/114)

Onları ve kavimlerini o büyük üzüntüden kurtardık. (Saffat/115)

Onlara yardım ettik böylece üstün gelenler oldular. (Saffat/116)

Ve ikisine anlatımı-açık kitabı verdik. (Saffat/117)

Onları dosdoğru yola yöneltip-ilettik. (Saffat/118)

Sonra gelenler arasında da ikisine (hayırlı ve şerefli bir isim) bıraktık. (Saffat/119)

Musa’ya ve Harun’a selam olsun. (Saffat/120)

Şüphesiz Biz ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. (Saffat/121)

Şüphesiz ikisi Bizim mü’min olan kullarımızdandılar. (Saffat/122)

Andolsun Biz, Musa’yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik; (Mü’min/23)

Firavun’a Haman’a ve Karun’a. Ama onlar: “(Bu) Yalan söyleyen bir büyücüdür” dediler. (Mü’min/24)

Böylece o Katımızdan kendilerine bir hak ile geldiği zaman dediler ki: “Onunla birlikte iman edenlerin erkek çocuklarını öldürün; kadınlarını ise sağ bırakın.” Ancak kafirlerin hileli-düzeni boşa çıkmakta olandan başkası değildir. (Mü’min/25)

Firavun dedi ki: “Bırakın beni Musa’yı öldüreyim de o (gitsin) Rabbine yalvarıp-yakarsın. Çünkü ben sizin dininizi değiştirmesinden ya da yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum.” (Mü’min/26)

Musa dedi ki: “Gerçekten ben hesap gününe iman etmeyen her mütekebbirden benim de Rabbim sizin de Rabbinize sığınırım.” (Mü’min/27)

Firavun ailesinden imanını gizlemekte olan mü’min bir adam dedi ki: “Siz benim Rabbim Allah’tır diyen bir adamı öldürüyor musunuz? Oysa o size Rabbinizden apaçık belgelerle gelmiş bulunuyor. Buna rağmen o eğer bir yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir; ve eğer doğru sözlü ise (o zaman da) size va’dettiklerinin bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah ölçüyü taşıran çok yalan söyleyen kimseyi hidayete erdirmez.” (Mü’min/28)

“Ey Kavmim bugün mülk sizindir yeryüzünde hüküm sahibi kimselersiniz. Fakat bize Allah’tan dayanılmaz bir azab gelecek olursa bize kim yardımcı olabilecek?” Firavun dedi ki: “Ben size yalnızca gördüğümü (kendi görüşümü) gösteriyorum ve ben sizi doğru yoldan da başkasına yöneltmiyorum.” (Mü’min/29)

İman eden (adam) dedi ki: “Ey Kavmim ben o fırkaların gününe benzer (bir günün felaketine uğrarsınız) diye korkuyorum.” (Mü’min/30)

Nuh kavmi Ad Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumuna benzer (bir gün). Allah kullar için zulüm istemez. (Mü’min/31)

“Ve ey kavmim doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz kıyamet) gününden korkuyorum.” (Mü’min/32)

“Arkanızı dönüp kaçacağınız gün; sizi Allah’tan koruyacak yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onu doğruya yöneltecek bulunmaz.” (Mü’min/33)

“Andolsun daha önce Yusuf da size apaçık belgeler getirmişti. O zaman size getirdikleri hakkında kuşkuya kapılıp durmuştunuz. Sonunda o vefat edince demiştiniz ki; “Allah ondan sonra kesin olarak bir elçi göndermez.” İşte Allah ölçüyü taşıran şüpheci kimseyi böyle saptırır.” (Mü’min/34)

Ki onlar Allah’ın ayetleri konusunda kendilerine gelmiş bir delil bulunmaksızın mücadele edip dururlar. (Bu) Allah Katında da iman edenler Katında da büyük bir öfke (sebebi)dir. İşte Allah her mütekebbir zorbanın kalbini böyle mühürler. (Mü’min/35)

Firavun (alayla) dedi ki: “Ey Haman bana yüksek bir kule bina et; belki o yollara ulaşabilirim” (Mü’min/36)

“Göklerin yollarına. Böylelikle Musa’nın ilahına çıkabilirim. Çünkü ben onun yalancı olduğunu sanıyorum.” İşte Firavun’a kötü ameli böyle çekici kılındı ve yoldan alıkonuldu. Firavun’un hileli-düzeni ‘yıkım ve kayıpta’ olmaktan başka (bir şey) olmadı. (Mü’min/37)

İman eden (adam) dedi ki: “Ey Kavmim siz bana tabi olun ben sizi doğru yola iletip-yönelteyim.” (Mü’min/38)

“Ey kavmim gerçekten bu dünya hayatı yalnızca bir meta (kısa süreli bir yararlanma)dır. Şüphesiz ahiret (asıl) karar kılınan yurt odur.” (Mü’min/39)

Kim bir kötülük işlerse kendi mislinden başkasıyla ceza görmez; kim de -erkek olsun dişi olsun- bir mü’min olarak salih bir amelde bulunursa işte onlar içinde hesapsız olarak rızıklandırılmak üzere cennete girerler. (Mü’min/40)

“Ey kavmim ne oluyor ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorken siz beni ateşe çağırıyorsunuz.” (Mü’min/41)

“Siz beni Allah’a (karşı) inkâr etmeye ve hakkında bilgim olmayan şeyleri O’na şirk koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi üstün ve güçlü olan bağışlayan (Allah’)a çağırıyorum.” (Mü’min/42)

“İmkanı yok; gerçekten sizin beni kendisine çağırmakta olduğunuz şeyin dünyada da ahirette de çağrıda bulunma (yetkisi gücü değeri ve bağışlama)sı yoktur. Şüphesiz bizim dönüşümüz Allah’adır. Ölçüyü taşıranlar onlar ateşin halkıdırlar.” (Mü’min/43)

“İşte size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben de işimi Allah’a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kulları pek iyi görendir.” (Mü’min/44)

Sonunda Allah onların kurdukları hileli-düzenlerinin kötülüklerinden onu korudu ve Firavun’un çevresini de azabın en kötüsü kuşatıverdi. (Mü’min/45)

Ateş; sabah akşam ona sunulurlar. Kıyamet-saatinin kopacağı gün: “Firavun çevresini azabın en şiddetli olanına sokun” (denecek). (Mü’min/46)

Andolsun Biz Musa’ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına kitabı miras bıraktık. (Mü’min/53)

Andolsun Musa’ya kitabı verdik fakat onda anlaşmazlığa düşüldü. Eğer Rabbinden (daha önce) bir söz geçmiş (verilmiş) olmasaydı mutlaka aralarında hüküm verilmiş (iş bitirilmiş)ti. Gerçekten onlar bundan yana kuşku verici bir tereddüt içindedirler. (Fussilet/45)

O: “Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin” diye dinden Nuh’a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi İbrahim’e Musa’ya ve İsa’ya vasiyet ettiğimizi sizin için de teşri’ etti (bir şeriat kıldı). Senin kendilerini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini buna seçer ve içten kendisine yöneleni hidayete erdirir. (Şura/13)

Andolsun Biz, Musa’yı Firavun’a ve onun ‘önde gelen çevresine’ ayetlerimizle gönderdik. O da dedi ki: “Gerçekten ben alemlerin Rabbinin elçisiyim.” Fakat onlara ayetlerimizle geldiği zaman bir de ne görsün onlar bunlara (alay edip) gülüyorlar. Biz onlara biri ötekinden daha büyük olmayan hiçbir ayet göstermedik. Belki dönerler diye onları azabla yakalayıverdik. Ve onlar, dediler ki: “Ey büyücü sende olan ahdi (sana verdiği sözü) adına bizim için Rabbine dua et; gerçekten biz hidayete gelmiş olacağız.” Fakat onlardan azabı çekip-giderince bir de görürsün ki onlar andlarını bozuyorlar. Firavun kendi kavmi içinde bağırdı; dedi ki: “Ey kavmim, Mısır’ın mülkü ve şu altımda akmakta olan nehirler benim değil mi? Yine de görmeyecek misiniz?” “Yoksa ben, şundan daha hayırlı değil miyim ki o aşağı (sınıftan) bir zavallı ve neredeyse (sözü) açıklamadan yoksun olan (biri)dir.” “Bu durumda (eğer doğruysa) üzerine altından bilezikler atılmalı, ya da yakınında yer almış vaziyette onunla birlikte melekler gelmeli değil miydi?” Böylelikle kendi kavmini küçümsedi onlar da ona boyun eğdiler. Gerçekten onlar fasık olan bir kavimdi. Sonunda Bizi öfkelendirince Biz de onlardan intikam aldık böylece onları toplu olarak suda boğduk. Bu suretle onları sonradan gelecekler için bir selef ve bir örnek kıldık. (Zuhruf/46-56)

Bundan önce de bir rehber (imam) ve bir rahmet olarak Musa’nın kitabı var. Bu da zulmedenleri uyarmak ve ihsanda bulunanlara bir müjde olmak üzere (kendinden önceki kitapları) doğrulayıcı ve Arapça bir dil ile olan bir kitaptır. (Ahkaf/12)

Dediler ki: “Ey kavmimiz gerçekten biz Musa’dan sonra indirilen kendinden öncekileri doğrulayan bir kitap dinledik; hakka ve doğru olan yola yöneltip-iletmektedir.” (Ahkaf/30)

Musa (olayın)da da (düşündürücü ayetler vardır). Hani Biz onu açık bir delille Firavun’a göndermiştik; Fakat o ‘bütün kişisel ve askeri gücüyle’ yüz çevirdi ve: “(Bu) Ya bir büyücü veya bir delidir” dedi. Bunun üzerine Biz onu ve ordularını yakalayıp denize attık; (ki o) ‘kınanacak işler yapıyordu.’ (Zariyat/38-40)

Yoksa Musa’nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi? (Necm/36)

Hani Musa kavmine demişti ki: “Ey kavmim gerçekten benim sizin için Allah’tan gönderilmiş bir elçi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?” İşte onlar eğrilip-sapınca Allah da onların kalplerini eğriltip saptırmış oldu. Allah fasık bir kavmi hidayete erdirmez. (Saff/5)

Musa’nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuva’da seslenmişti: “Firavun’a git; çünkü o azdı.” Ona de ki: “Temizlenmek ister misin?” “Seni Rabbine yönelteyim böylece (O’ndan) korkmuş olursun.” (Musa) Ona büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o yalanladı ve isyan etti. Sonra (karşı yönde) çaba harcayıp sırtını döndü. Sonunda (yardımcı güçlerini) topladı seslendi; Dedi ki: “Sizin en yüce Rabbiniz benim.” Böylelikle Allah onu ahiret ve dünya azabıyla yakaladı. Gerçekten bundan ‘içi titreyerek korkacak’ kimse için elbette bir ibret (ders) vardır. (Nazi’at/15-26)

İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde. (A’la/19)