KEVSER

KEVSER

Şüphesiz, Biz sana Kevser’i verdik. (Kevser/1)