ASHAB-I MEYMENE

ASHAB-I MEYMENE

İşte o “Ashab-ı Meymene”, ne (kutludur o) “Ashab-ı Meymene”. (Vakıa/8)