ALEMLER

ALEMLER

Hamd, Alemlerin Rabbi’nedir. ( 1.Fatiha/1  )

Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem ) alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. ( 2.Bakara/47  )

Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem ) alemlere muhakkak üstün kıldığımı hatırlayın. ( 2.Bakara/122  )

Rabbi ona: “Teslim ol” dediğinde (O: ) “Alemlerin Rabbine teslim oldum” demişti. ( 2.Bakara/131  )

Böylece onları, Allah’ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Calut’u öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi; ona dilediğinden öğretti. Eğer Allah’ın, insanların bir kısmı ile bir kısmını def’i (engellemesi ) olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah, alemlere karşı büyük fazl (ve ihsan ) sahibidir. ( 2.Bakara/251  )

Gerçek şu ki, Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti; ( 3.Ali İmran/33  )

Hani melekler: “Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı,” demişti. ( 3.Ali İmran/42  )

Orada apaçık ayetler (ve ) İbrahim’in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev’i haccetmesi Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de inkâr ederse, şüphesiz, Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır. ( 3.Ali İmran/97  )

Bunlar sana hak olarak okumakta olduğumuz Allah’ın ayetleridir. Allah, alemlere zulüm isteyen değildir. ( 3.Ali İmran/108  )

Hani, Musa kavmine (şöyle ) demişti: “Ey kavmim, Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın; içinizden peygamberler çıkardı, sizden yöneticiler kıldı ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi.” ( 5.Maide/20  )

Eğer beni öldürmek için elini bana uzatacak olursan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.” ( 5.Maide/28  )

Allah demişti ki: “Şüphesiz ben bunu size indireceğim. Artık sonra sizden kim inkâr ederse, ben onu gerçekten alemlerden hiç kimseyi azablandırmayacağım bir azabla azablandıracağım.” ( 5.Maide/115  )

Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’adır. ( 6.En’am/45  )

De ki: “Bize yararı ve zararı olmayan Allah’tan başka şeylere mi tapalım? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra, şeytanların ayartarak yerde şaşkınca bıraktıkları, arkadaşlarının da: “Doğru yola, bize gel” diye kendisini çağırdığı kimse gibi topuklarımız üzerinde gerisin geri mi döndürülelim?” De ki: “Hiç şüphesiz Allah’ın yolu, asıl yoldur. Ve biz alemlerin Rabbine (kendimizi ) teslim etmekle emrolunduk.” ( 6.En’am/71  )

İsmail’i, Elyasa’yı, Yunus’u ve Lut’u da (hidayete eriştirdik ). Onların hepsini alemlere üstün kıldık. ( 6.En’am/86  )

İşte Allah’ın hidayet verdikleri bunlardır; öyleyse sen de onların bu hidayetlerine uy. De ki: “Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur’an ), alemlere bir ‘öğüt ve hatırlatmadan’ başkası değildir.” ( 6.En’am/90  )

De ki: “Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah’ındır.” ( 6.En’am/162  )

Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca ) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. ( 7.Araf/54  )

O: “Ey kavmim, bende bir ‘şaşırmışlık ve sapmışlık’ yoktur; ama ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim.” dedi. ( 7.Araf/61  )

(Hud: ) “Ey kavmim” dedi. “Bende ‘akıl yetersizliği’ yoktur; ama ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir elçiyim” dedi. ( 7.Araf/67  )

Hani Lut da kavmine şöyle demişti: “Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz? ( 7.Araf/80  )

Musa dedi ki: “Ey Firavun, gerçekten, ben alemlerin Rabbinden (gönderilme ) bir elçiyim.” ( 7.Araf/104  )

Alemlerin Rabbine iman ettik” dediler. ( 7.Araf/121  )

O sizi alemlere üstün kılmışken, ben size Allah’tan başka bir ilah mı arayacağım?” ( 7.Araf/140  )

Oradaki duaları: “Allah’ım, Sen ne yücesin”dir ve oradaki dirlik temennileri: “Selam”dır; dualarının sonu da: “Gerçekten, hamd alemlerin Rabbi olan Allah’ındır.” ( 10.Yunus/10  )

Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin Rabbindendir. ( 10.Yunus/37  )

Oysa ki sen buna karşı onlardan bir ücret de istemiyorsun. O, alemler için yalnızca bir ‘öğüt ve hatırlatmadır.’ ( 12.Yusuf/104  )

Onu ve Lut’u kurtarıp içinde, alemler (insanlık ) için bereketler kıldığımız yere (ülkeye ) çıkardık. ( 21.Enbiya/71  )

Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. ( 21.Enbiya/107  )

Alemlere uyarıcı olsun diye, kuluna Furkan’ı indiren (Allah ) ne yücedir. ( 25.Furkan/1  )

Gecikmeksizin Firavun’a giderek deyin ki: “Gerçekten biz, alemlerin Rabbinin elçisiyiz,” ( 26.Şuara/16  )

Firavun dedi ki: “Alemlerin Rabbi nedir?” ( 26.Şuara/23  )

(Ve: ) “Alemlerin Rabbine iman ettik” dediler. ( 26.Şuara/47  )

İşte bunlar, gerçekten benim düşmanımdır; yalnızca alemlerin Rabbi hariç” ( 26.Şuara/77  )

Çünkü sizi (yalancı olanları ) alemlerin Rabbiyle eşit tutuyorduk. ( 26.Şuara/98  )

Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir.” ( 26.Şuara/109 , 26.Şuara/127 , 26.Şuara/164 , 26.Şuara/180  )

Gerçekten o (Kur’an ), alemlerin Rabbinin (bir ) indirmesidir. ( 26.Şuara/192  )

Oraya gittiğinde, kendisine seslenildi: “Ateş (yerin )de olanlar da, çevresinde bulunanlar da kutlu kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir. ( 27.Neml/8  )

Ona: “Köşke gir” denildi. Onu görünce derin bir su sandı ve (eteğini çekerek ) ayaklarını açtı. (Süleyman: ) Dedi ki: “Gerçekte bu, saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk-zemindir.” Dedi ki: “Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim; (artık ) ben Süleyman’la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah’a teslim oldum.” ( 27.Neml/44  )

Derken oraya geldiğinde, o kutlu yerdeki vadinin sağ yanında olan bir ağaçtan: “Ey Musa, Alemlerin Rabbi olan Allah benim;” diye seslenildi. ( 28.Kasas/30  )

Kim cehd ederse (çaba harcarsa ), yalnızca kendi nefsi için cehd etmiş olur. Şüphesiz Allah, alemlerden müstağnidir. ( 29.Ankebut/6  )

İnsanlardan öylesi vardır ki, “Allah’a iman ettik” der; fakat Allah uğruna eziyet gördüğü zaman, insanların (kendisine yönelttikleri işkence ve ) fitnesini Allah’ın azabıymış gibi sayar; ama Rabbinden ‘bir yardım ve zafer’ gelirse, andolsun: “Biz gerçekten sizlerle birlikteydik” demektedirler. Oysa Allah, alemlerin sinelerinde olanı daha iyi bilen değil midir? ( 29.Ankebut/10  )

Böylece Biz onu ve gemi halkını kurtardık ve bunu alemlere bir ayet (kendisinden ders çıkarılacak bir olay ) kılmış olduk. ( 29.Ankebut/15  )

Lut da; hani kavmine demişti: “Siz gerçekten, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı ‘çirkin bir utanmazlığı’ yapıyorsunuz.” ( 29.Ankebut/28  )

Kendisinde şüphe olmayan bu Kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. ( 32.Secde/2  )

Alemler içinde selam olsun Nuh’a. ( 37.Saffat/79  )

Alemlerin Rabbi hakkındaki zannınız nedir?” ( 37.Saffat/87  )

Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. ( 37.Saffat/182  )

O (Kur’an ), alemler için yalnızca bir zikir (öğüt ve hatırlatma )dir.” ( 38.Sad/87  )

Melekleri de arşın etrafını çevirmişler olarak Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Aralarında hak ile hüküm verilmiştir ve: “Alemlerin Rabbine hamdolsun” denilmiştir. ( 39.Zümer/75  )

Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı; sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte ) kıldı ve size güzel-temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. ( 40.Mü’min/64  )

O, Hayy (diri ) olandır. O’ndan başka ilah yoktur; öyleyse dini yalnızca kendisine halis kılanlar olarak O’na dua edin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. ( 40.Mü’min/65  )

De ki: “Bana apaçık belgeler gelince, sizin Allah’tan başka taptıklarınıza kulluk etmekten kesin olarak menedildim ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.” ( 40.Mü’min/66  )

De ki: “Gerçekten siz mi yeri iki günde yaratanı inkâr ediyor ve O’na birtakım eşler kılıyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir.” ( 41.Fussilet/9  )

Andolsun, Biz Musa’yı, Firavun’a ve onun ‘önde gelen çevresine’ ayetlerimizle gönderdik. O da, dedi ki: “Gerçekten ben, alemlerin Rabbinin elçisiyim.” ( 43.Zuhruf/46  )

Andolsun, Biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık. ( 44.Duhan/32  )

Andolsun, Biz İsrailoğullarına Kitap, hüküm ve peygamberlik verdik, onları temiz ve güzel şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık. ( 45.Casiye/16  )

Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah’ındır. ( 45.Casiye/36  )

Alemlerin Rabbinden indirilmedir. ( 56.Vakıa/80  )

Şeytanın durumu gibi; çünkü insana “İnkâr et” dedi, inkâr edince de: “Gerçek şu ki, ben senden uzağım. Doğrusu ben, alemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım” dedi. ( 59.Haşr/16  )

Oysa o (Kur’an ), alemlere bir zikr (öğüt, hatırlatma, hüküm ve üstün bir şeref )den başka bir şey değildir. ( 68.Kalem/52  )

Alemlerin Rabbinden bir indirilmedir. ( 69.Hakka/43  )

O (Kur’an ), alemler için yalnızca bir zikirdir; ( 81.Tekvir/27  )

Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. ( 81.Tekvir/29  )

İnsanların, alemlerin Rabbi için kalkacağı günde. ( 83.Mutaffıfın/6  )